مجموعه مقالات

باسمه تعالي

خلاصه بخش هند و بودا از کتاب ادیان جان ناس مترجم حکمت

 

هندويزيم: رستگاري يعني رهايي از مظاهر فريبنده و گمراه كننده عالم جسم

دين جينيزم: برخلاف هندوان عمل را ضامن سعادت مي‌داند.

دين هندو در تعريف خودشان: مجموعه اعتقادات و سازمانهاي بيشمار از زمان وداها

دين هندو در تعريف محققين غربي: يك سيستم مذهبي اجتماعي شروع از قرن سوم قبل از ميلاد

در هندويزم آنچه واجب است رعايت قوانين طبقاتي است و رعايت يا عدم رعايت امور مهم نيست.

1- مذهب عصر ودايي

- هند قبل از آريائيها

                   - دراويديان

                             - مذهب و دين مترقي ـ تناسخ ـ قانون كرمه ـ انتقال ارواح

هجوم آريائيها: نخست در سواحل شمالي هند مستقر شدند

شربت مسكر: سوما

نزاع فراوان شد:

-        نامه رامايانا

-        مهابهاراتا

-        كاستها

قبيله : رئيس = را جه- همان ركس لاتين

پدر خاندان =ـ پيتار ـ پاتر ـ فادر ـ پدر

زوجه رئيس = ماتارـ مادرـ ماترـ موتر

كتب مقدس: ريگ ودا ـ سامه ودا ـ یجور ودا ـ اتروه  ودا

ودا: علم ـ ويزدوم ـ ويت

ريگ ودا: يعني حمد و ستايش، هر قطعه: منتره: 10 مجلد

-        قرن 8 قبل از ميلاد مكتوب شده

-        تقديم به دو خدا

-         پرستش طبيعت

سه خدا:

-        دايوس پيتار ـ خداي پدر ـ پدر آسماني

-        پرتييوي ماتار ـ خداي مادر ـ خداي زمين

-        خداي ميترا ـ مهر

ديگر خدايان:

-        ايندرا ـ طوفان ـ جنگ

-        رودره ـ هولناك ـ دشمن آریائيها ـ شيوا

-        وايو ـ باد

-        ماروت

-        اوشس ـ سپيده دم

-        سوريا ـ آفتاب

-        ساويتار ـ آفتاب

-        آگني ـ آتش ـ قرباني

يا ما:

-        انسان نخستين

-        فرماندار مردگان

هندوان: رعايت ارواح اجداد

ديگر خداي مهم: وارونا

ريتا:

-        امر مرموز

-        مسبب نظم

عبادت:

   -   بدون معبد ـ قرباني اسب

-        نوشيدن يوما ـ برخاك افشاندن آن ـ قوه سكر آميز داشت = ظهور الهه در آن

-        لذا جهت آن طبقه بر همنان به وجود آمد.

خداي برهمنسپتي: خداي شفاعت

ديگر وداها:

-        وابستگي به ريگ ودا

-        يجور ودا = منثور

سامه ودا:

-        موزون

-        به هنگام قرباني

اتره ودا:

-        مستقل تر

-        ورد‌ها و افسون‌ها ـ منتره‌ها ـ سحر و جادو

-        پيدايش طب تشريحي ـ معالجه عملي

پايان عصر ودايي

شروع تفكرات فلسفي:

-        موجودي كلي روحاني

-        وشيوه كرمن = خالق كيهان

-        پر جابتي = پادشاه آفريدگان

-        شي واحد ـ خداي واحد ـ واحد اول ـ ايندرا ـ ميترا ـ وارونا

-        اصل يا عامل نخستين ـ آگني ـ گروتمان

***

2- برهمنيزم ـ كاست(وارنا):

- كشتريه ـ شاهزادگان

- روحانيون ـ برهمنان ـ صاحب اقتدار معنوي

- ويسيه‌ها ـ طبقه‌عامه

- شودره‌ها ـ سياهپوستان غير‌آريايي

 

برهمنه‌ها ـ متون مقدس روحانيون

-        ذكرآداب و تشريفات

-        شرح و تفسير مناسك

-        دستور مراسم قرباني ها

-        سير به توحيد ـ فلسفه عبادات

-        برهما ـ حقيقت نهايي توحيد

اوپانيشادها:

     - يعني: حضور در مجلس معلم

-        منحصر به تأليف برهمنان نيست

-        اصالت وحدت(مونيسم)

-        برهما: حقيقت اصلي ـ غير قابل درك با عقل

نفس ناطقه ـ آتمن (هويت مشترك و وحدت با برهما)ـ جوهر نفساني انسان ـ اگو

جان جهان: پارامتمن

برهما: وجه كلي عياني

آتمن:

- روح فردي نهاني

- برهمن  آتمن: تنها موجود

ديگر عالمها:

1- يا مظاهر فريبنده

2- صنعت خالق

ديگر گامها: به سوي عرفان ـ نيروانه ـ فنا ـ عين اليقين

سه درجه انسان:

1-   بيداري

2-   خواب ـ رويا

3-   خواب عميق ـ توريا ـ وحدت كامل ـ هوشياري كامل

 

نظريه جديد اوپانيشادها:

-        ترك هستي ـ فراموشي

-        فناي ادواري عالم

 هر دوره هستي = كالپا

هر دوره نيستي = پرايا لا

-        تكرار مداوم ادوار بي نهايت

 

تناسخ ـ كرمه

تناسخ: سمساره: انتقال ارواح

كرمه: قانون علت و معلول ـ توالد ثانوي ـ تأثير هر عمل بر روح بدون تغيير ـ بدون توبه ، غفران ، شفاعت

 

كاست در مبادي

1-   روحانيون

2-   كشتريه‌ها

3-   ويسيه‌ها

4-   شودره‌ها

·        هر كدام شامل 100ها طبقه، در كل 2000 طبقه

هر گونه تلاش براي عدالت اجتماعي:

-        خلاف قانون كاست

-        ضد تربيت اخلاقي

 

دل ايشان از اين دوره‌هاي بي انتها پريشان ومهموم گرديد لذا دنبال راه نجات بودند.

فلسفه هندو: عالم يك دولاب ازلي و ابدي در تولد و مرگ ارواح

***

1-   جينيزم ـ مذهب رياضت

دو مذهب جهت نجات از قانون كرمه:

-        جينيزم(هنوز در هند هست)

-        بودايي(درهند نابود شد)

دليل استقبال مردم هند:

-        استحكام مباني اخلاقي

-        وضوح مبادي و اصول ديني

جينيزم:

-        بسيار سخت و تكان دهنده ـ صعب و دشوار

-        طريقه رياضت(منحصربه جنيزم نيست)

-        مقاومت در برابر برتري روحانيون هندي

-        عدم تسليم در برابر نظر : واحد اصلي ـ وحدت صرف و فناي عالم ماده

-        منكر: شخص اول :ذات متعالي ـ موجود مجرد ـ محيط به كل

-        انكار: خداوند

مبدع: مهاويره: زندگي:

معنا لغوي(مرد بزرگ، پهلوان بزرگ)

ملقب به جينه: فاتح و پيروز

-        ترك زندگي اشرافي

-        ورود به گروه سالكان ـ مستقل بود

 

دو عقيده مهاويره:

1-   نجات روح(مكشه) بدون رياضت امكان ندارد

2-   طهارت نفس فقط از راه اهيمسا: نيازردن ذي حياتان

12 سال در طلب نجات رياضت كشيد و سپس به نيروانا واصل و شروع به تبليغ كرد و به مدت 30 سال به مقام كواله رسيد(كمال و بلوغ) و در 72 سالگي مرد.

 

2-   فلسفه جنيزم

معتقد به قانون كرمه

براثر چرخه‌ها 5 غلاف روی روح آدم مي‌آيد و راه چاره رياضت است.

رابطه ماده با معني: از لطيف‌ترين تا ضخيم‌ترين

حواس وادراكات: صورتي از ماده

لطيف‌ترين صورت ماده: ماده كرمه: در روح صورت مي بندد

معما و سختي روح: دور كردن ماده كرمه از خود ـ با اعمال صالح و اخلاق

اشياء:

-        بي جان: اجيوه: منبع شرور

-        ذي حياة: جيوه: منبع خیر

ارواح: مستقل ـ فنا‌پذير ـ قائم به ذات

منکر خداوند متعال:

-        تعدادي خدا و موجود والا در هر منطقه است.

-        دعاي به درگاه خدايان بي فايده است.

-        انتصاب افعال به خداوند درست نيست.

ادامه جين‌ها

-        استعانت از هر كس و شي بي‌اثر است

-        برهمنان بي‌اثر‌ند

-        وداها غير مقدس‌اند

-        مهاويره‌: تنها دوست يگانه تو نفس توست.

-        نیرگرانته=سالک جین

تپس: رياضت شاقّه در پنج عهد مي‌باشد:

1-   عدم آزار به حيوانات:

الف- نكشتن جانوران ب- عدم تمايل به گناه در ذهن ج- تأمل در گفتار د- همان 1

2-   منع حرص غضب ـ دروغ                 

3-   منع دزدي                                  

4-   منع شهوات جنسي                     

5-   منع علاقه‌به دنيا

پيمان‌هاي طبقات عوام: 12 پيمان است. مهمترين آنها: عدم آزار و اذيت جانداران است.

 

3-   پيروان مهاويره

اعتقادات پيرمون وی:

-        خليفه آخر در زمين: تير تنكره

-        داراي علم كلي ـ آگاه به همه

-        كلاً 23 منجي آمده

جينها ـ دوگروه:

1-   شوتامبره ـ سفيد‌پوستان ـ سفيد جامگان: قائل به لباس پوشيدن اند

2-   ديگمبره‌ها: بي لباسان

عقيده درباره زنان:

-        مساوي مردان هستند

-        زنان حقي ندارند و از نيروانه محرومند

200000/1 نفراند ـ در بمبئي ساكن‌اند ـ بسيار پولدار‌ند ـ علي رغم توصيه به زهد

***

بوديزم

موسس: گوتمه

اشتراكات باجين:

 - اصل ترك دنيا

- مخالفت با برهمنان

- مخالفت با كاست

افتراقات: اعتدال بوديزم در مقابل  رياضت جينيزم

 

سرگذشت بودا:

شبيه مهاويره جينيزم

سيدارته گوتمه

560 قبل از ميلاد

يك قرن بعد از مهاويره

داستان چهار منظره

ترك نفس و مجاهدت

شش سال جستجو:

شروع به تحقيق درباره دين برهمنان

مخالفت با برهمنان

تحقيق درباره جينيزم

عدم تحصيل نتیجه از رياضات جينيزم

پرتو‌اشراق

بعد از شكست در رياضت به اعتدال گرائيد ـ حصول آرامش ـ نور علم فروزان شد

بودا یعنی : منور به نور علم

اعتدال: پرهيز از افراط و تفريط ـ نيروانا از اعتدال حاصل مي‌شود

ساخت نخستين سنگه: دير بودايي

شروع به تبليغ در شمال هند.

رهايي از كاست از مزاياي دين بودا

نظام سنگه سامان گرفت:

پوشيدن لباس زرد ـ تراشيدن موي سر

تكرار سخنان روزانه:

توسل به بودا ـ ايمان به شريعت در مه ـ (حق) ـ پناه به سنگه

ده قانون اخلاقي:

پنج قانون اول براي عامه:

1-   ضرر به حيوانات حرام

2-   دزدي حرام

3-   فحشا حرام

4-   حيله و فريب حرام

5-   مستي حرام

در صورت گناه: در مجمعي ماهي دوبار اقرار به گناه مي كنند

در پنج قانون ديگر مسامحه و تخفيف است

1-   پرهيز از پرخوري

2-   پرهيز از رقص و آواز

3-   پرهيز از زيور ‌آلات

4-   پرهيز از بستر نرم

5-   پرهيز از زر و سيم

اول ورود زنان ممنوع بود ـ بعد از به دليل استقبال و اصرار توسط بودا آزاد شد

عمر بودا: 45 سال

***

تعاليم ـ مباني فلسفه بودا

طرد فلسفه غامض و سخت

حقايق روان‌شناسي

مشكل انسان در فلسفه نيست در احساس است

رد مبداء خلوص برهمنان(بكتي)

رد خالق يكتا براي عالم

انسانيت مد‌نظر قرارگرفته

قبول دارد:

-        قانون كرمه(علت و معلول)

-        انتقال ارواح ـ تولد ثانوي را قبول دارد -معتقد به توبه است.

-        اصل تجديد حيات را قبول دارد بدون انتقال ماده ذاتي روح به روح ديگر

قدمت ذاتي روح در 5 حالت:

1-    جسم

2-    احساس

3-    علم به محسوسات

4-    سنكاره: غريزه و عقل دروني

5-   عقلي

تناسخ: انتقال صفات حيات يا كرمه زندگي: مانند نقش نگين روي موم

انتقال عوارض وجودي از جسم اول به جسم دوم

تقدير:

-        همه چيز در حال حركت و تغيير هستند

-        طراح و طرح مركزي جهت اداره جهان نيست

-        وحدت عمومي نهاني در جهان هست

-        اگر من را فراموش كني به آن آرامش و وحدت كلي مي‌رسي

نتيجه بودا: لذا بايد عالم را ترك گفت:

1-   اينكه: انتقال و تحول

2-   انتا: بطلان نفس خود

3-   دوكه: غم و اندوه

رسيدن به آرامش با ترك اميال و آرزو‌ها

توقف دولاب متوالي مرگ و زندگي با ترك آرزو‌ها و اميال و رسيدن به آرامش ابدي

اخلاقيات بودا

شقايق چهارگانه:

1-   رنج و الم

2-   علت رنج والم

3-   خلاصي از رنج و الم ـ ترك آرزو ها

4-   طريق خلاصي ـ 8 روش مقدس(ايمان، نيت، گفتار، رفتار، معاش، سعي، توجه، مراقبت)

دو مطلب جان ناس:

مبادي بودا مبتني بر بدبيني مطلق و پسيميزم محض قرار ندارد.

1-   اولين درس بودا: ترك عيش و نوش و شهوات است.

مبتني بر عقل جمعي: در سراسر دنيا مشترك است.

مالكيت و خانواده را مذموم مي‌دارد.

آن كس كه دل از محبت پاك كند از رنج و الم يكسره فارغ مي‌شود ـ حتي محيت به بودا

 

اشتراك بودا و جين: زهد

 

حرامات بوديزم:

علاقه به نفس، شك، اعتقاد به آداب و تشريفات در عبادات،‌ شهوت، غضب، آرزوي تولد ثاني و تناسخ در صورتهاي مطلوب، كبرو غرور، خود بيني و عجب، جهل و ناداني

 

2-   علاوه بر نفي وجود سلب آرزو هاي مولد سرور و خوشي جهت سعادت

8 قدم نجات: همان 8 روش مقدس بالا

مقام ارهت(محبت به عالم و خير خواهي): مرتبه قدوسيت: نه تشريفات ظاهري بلكه تربيت نفس و تمرين اخلاق حسنه

حيات بعد از مرگ مقام ارهت: بودا سخنی نگفته است.

تضاد:

-        محبت به عالميان= مهايانه

-        انزوا و سكون= هينيانه

كتاب ذمه پده= مزامير بودا: نخست خويش را اصلاح كن آنگاه ديگران را اندرز ده

***

تحولات مذهب بودا

بعد از مرگ بودا:

-        مردم به ذيل شخصيت او پناه بردند

-        در مقابل او به سجده افتادند

-        خدا را در او ديدند

-        ديني كه مبني بر ايمان به ترك دنيا بود و زهد به صورت ديني دنيوي در آمد

بوديزم در هند

-        بعد از دو قرن منتشر شد به صورت وسيع

-        شوراي اول ـ زير نظر راهب كسپه

 

-        کتاب تري پيتكه : سه زنبیل:

1-     زنبیل آداب صومعه

2-     زنبیل آموزشها

3-     زنبیل تغييرات و تأويلات

 

-        يك قرن بعد ـ شوراي دوم

-        ظهور فرق جديد  به دليل راحت طلبي

-        در سه قرن 16 فرقه تشكيل شد

آشوكا

پادشاه تواب :به بودا رو آورد و در سراسر هند و دنيا تبليغ كرد.

در سلسله راهبان نبوده

براي مردم مأموران مراقب مذهبي قرار‌داد

شوراي سوم را تشكيل داد جهت تجديد حيات بوديزم

به آن جنبه زاهدانه و متقي حالت دين دنيوي و مثبت انديشي داد

 

بوديزم در سيلان:

 

-        توسط برادر آشوكا تبليغ شد

-        به طور وسيع منتشر شد

-        آثار عظيمي از بوديزم در سيلان وجود دارد ـ به زبان پالي و سنكهالي

 

هينيانه

-        نقطه مركزي اين فرقه شخص راهب است

-        مكتب اوليه بودا

-        مقام ارهت ـ دريوزگي ـ نفي خود ـ خدا و...

-        پرستش مجسمه‌هاي بودا

-        بودا اولين بودا نبوده ـ كلاً 24 بودا تا كنون در جهان آمده

-        بودي ستوه: بودا در حال تكامل ـ در حال كمون ـ در حال تكوين

-        بودي ستوه: بعد از ظهور= ميتيريه ناميده مي‌شود

-        در برمه و تايلند پسران در 20 سالگی دو ماه در معبد خدمت مي‌كنند.

 

 

شمال غرب هند

 

-        بعد از آشوكا بودايزم 80 سال در هند گسترش يافت به سمت غرب هند رفت

-        پادشاه كانيشكا مبلغ بوديزم

-        طراحي صورت جديد بودا و مجسمه نشسته

-        انتشار مكتب جديد مهايانه بر شمال غرب هند

 

مهايانه در هند

-        تغيير بدبيني و انزوا بوديزم به اثبات هستي و نيك‌بيني و اثبات پاداش جاويد در عمر ديگر

-        وجود خدايان براي دعا و نيايش شروع شد

-        لطف عوالم الهي و خدايان براي نجات و رستگاري

 

بوديزم در چين

در زمان مينگتي 75-58 ميلادي

در اوائل متضاد عادات مردم بود

با عرفان چيني= تائو قرابت داشت

بعد از حمله مغولان اقبال به بودا وسيعتر شد

كتاب: بشارت مهايانيزم: معتقدان به مهايانه هم در ميان اقوام مهاجم بودند

قرن چهارم مهايانه فراگير شد

در زمان امپراطور ووتسونگ: 45000 معبد بودا ويران شد، 400000 راهب از معابد اخراج شدند

 

بوديزم در كره - ژاپن

از چين به كره كه آنيميزم ابتدايي داشت رفت

از كره به ژاپن رفت و در كش و قوص افتاد

مهايانه در سال 588 توسط شوتوكو تایشی گسترش يافت ـ

 يكي از عوامل آسايش و رفاه اجتماع شناخته شد.

آئين شينتو مردم ژاپن دچار رقيبي جديد شد

قرن 17 زمان اخلاف شوگون دوباره شينتو رقيب جدي شد ـ و بعد از جنگ جهاني دوم بوديزم دوباره قد علم كرده و شروع به تبليغ كرده‌است.

 

تبت- مغولستان

آئين لاماييزم ـ در 630 ميلادي توسط سلاطين تبت رواج داده‌شد قبل از آن شيطان پرستي رواج داشت

.

اصول مهايانه كامل

اين جهان عالم دوستي و محبت نه محنت و اندوه

تلاش انسان به تنهايي كافي نيست. ياري و كمك به او لازم است

 

1-   منوشي بودا ها ـ (فاني شده ديگر دعاي مردم به آنها نمي رسد)

2-   بودي ستوه‌ها ـ (فعلاً حيات ندارند ـ شنونده ها و دعا ‌هاي مردم و كمك به بيچارگان)

3-   دياني بودا ها ـ (قبلاً در كالبد انساني نبود‌اند. موجودات متعالي ـ مقدس)

-        بوداي خورشيد

-        بوداي شفا بخش

-        اميتابه( امي تو ـ اميدا)

 

اعتقادات مهايانه: بودا تعليمات درجه‌بندي داشته و هر يك را بنا بر فهم مستمعين مي‌گفته‌است. پيروان هینیانه را متهم به خود‌خواهي و نفس‌پرستي مي كنند.

 

اخلاقيات مهايانه

صرف ‌نظر از وصول به نيروانه جهت كمك به مردم ديگر

داشتن مراتب و مدارج

چين: داشتن تكاليف و واجبات جهت رسيدن به مقام بودي ستوه

 

فلسفه مهايانه

تحت نفوذ هندويزم و جينيزم

1-   مكتب ما ديميكه اثر ناگارجونه: عالم خارج همه خيال و وهم است. فقط حقيقت ثابت(پرمارته ـ سیته) است. در حالت عادي آدم قادر به درك واقعيت و حقيقت نيست

2-   مكتب یوگه كار‌يه جانشين مكتب فوق شد:

-        هستي محض، پاك و منزه و واحد. علي الاطلاق است.

-        حقيقت عشق است

-        مشابه واحد ودايي = برهمن اتمن

-        جوهر بودا = كل كائنات

-        هركسي مي‌تواند بودا شود.

مهايانه در چين و ژاپن

در هند بعد از قرن 7 بوديزم رو به انحطاط رفت به دلیل:

-        هجوم اقوام هون سفيد

-        بودا نهمين ظهور وشينو

-        قرن 12 وحكام مسلمان

 

سرايت از هند به چين ـ ترجمه كتابها و..

5 فرقه اصلي در..

1- فرقه‌هاي زمين پاك

- عمل لازم نيست

- ايمان قلبي

- ذكر نام اميتابه

- نام جنبي: چيتو

- نام ژاپني: ژودو

- فرقه شين در ژاپن: تسامح: اقبال عمومي

 

2- باطنيه:

- فقط تفكر و سلوك انفرادي

ـ آموزش لازم نيست ـ تحقيق و فلسفه لازم نيست

- عبادت ارزش ندارد ـ تمثال ـ بت ـ صومعه و... بي‌ارزش است.

- مكتب چان: در چين

مكتب ذن: در ژاپن

 

3-   عقلاني:

-كتب ـ فلسفه ـ ايمان به راستي ـ تفكرات عقلاني

- مهمترين كتاب از نظر آنها: نيلو‌فر قانون حق

در ژاپن توسط سايچو قبل از ذن راه افتاد

 

4-   فرقه‌هاي مرموز يا كلمه حقه

-        اسم اعظم ـ اثر جادويي كلمات

-        آتش بازي ـ تركاندن ترقه

-        مكتب ژاپن: شينگون/ مؤسس: كوباداياشي ـ معتقد به الهه و بوداي آفتاب

-         فرقه شينگون: مخلوط شينتو با بودايزم در ژاپن

 

5-   فرقه سياسي اجتماعي

-        مكتب ژاپن: نيچيدن

-        موافق امپراطور در نزاع ها

-        حقيقت بودا در آفتاب

-        ديگر معبودها دروغ

-        سه سوگند مردم: اعتماد و تكيه‌گاه ژاپن، چشم و تكيه‌گاه ژاپن، كشتي‌نجات و تكيه‌گاه ژاپن

 

بوديیزم در تبت

آیين‌لاما

بودايي شدن قو بلاي قا آن بعد از تحقيق و انتشار در چين و مغولستان

اصطلاحات توسط اتيسا

خدايان زوجه دارند

وجود 5 بودا در عالم هستي

رسم نقوش در هوا براي دفع شرور

مذهب عاميانه پونيزم ـ رقصهاي شيطاني و...

تكرار كلمه مقدس ـ ام ـ

چرخ دعا

اعتقاد به راهبان

لاما: شخص اعلا

صومعه‌هاي سنگي ضخيم ـ به علت سردي هوا

 

مذهب بودايي تنتره: پرستش روح علوي مونث = زن شيواي هندوان = بوداي مهايانه

جمع قدرت و ثروت در طول سالها= انقراض سلطنت

قرن 14 = تأسيس معبد زرد = رئيس = دالاي لاما

قرن 14 شروع سخت‌گيري‌ها: عدم مزاوجت ـ تحريم شراب و...

دالاي لاما: داراي اقتدار سياسي معنوي مافوق

طريقه انتخاب دالاي‌لاما: در زمان مرگ دنبال كودك تازه متولد شده با شرايط

دالاي لاماي نخست: قرن 16

سرايت از مغولستان به: چين ـ سيبري ـ روسيه ـ نواحي هند

تبت:

-        رسوخ لاماتيسم ـ یک پنجم مردم در ديرها منزل دارند.

-        هر خانواده: يك فرزند در خدمت روحانيیان لاما

 

هندويزم در قرون اخيرـ هندويزم ارتدوكس

-        قرن 6 ـ قرن تزلزل به همنزيم و ظهور فرقه‌هاي جديد

-        باطل شمردن مبادي وحدت الهي از طرف مؤلفين اوپانيشادها توسط فرقه‌هاي جديد

-        برهمنزيم هرگز با فرقه‌هاي جديد از در خصومت در نيامد

-        اصل عدم آزار جانوران = اهيمسا، نزد هندوان نيز محترم شمرده شد

چهار مقصد جايز براي بشريت:

1-   كامه: كامراني ـ لذايذ ـ جايز است با آداب: ولي براي نجات ابدي كافي نيست

2-   ارته: مال و اموال و قدرت ـ ولي هدف نهايي نيست

3-   درمه: دين و اخلاق ـ ولي كافي نيست

4-   مكشه: هدف نهايي ـ مقام نيروانه

*

راه‌هاي نجات:

1-   طريقه اعمال:

نزد عوام نه خواص/ عمل و عبادت نه تفكر و تفلسف: قوانين مانو

خيرات براي مردگان/ رسم سوتي: خود سوزي زن روي جنازه شوهر

*

2- طريقه علم:

سبب شرور: جهل

راه طولاني ـ اعمال ـ عبادات رياضات ـ عبور از 4 مرحله ـ تحصيل ـ تأهل ـ تجرد ـ فقر(قدوسيت): طريقه جوكيان

3-اخلاص: ايمان قلبي به اصول و فروع: بگتي مارگه: ايمان به خدايي خاص

كتاب معروف مرتبط: نغمات كريشنا = منظومه گيتا: نزد هندوان بسيار محترم = متون وحدت وجودي

برهما: خداي آفريننده هندو

برهمان: هستي مطلق

مكاتب بنياد‌گراي فلسفي

500ق م تا 500 م فلسفه هندوي عام جديد(ارتدوكس) متشكل گرديد ـ 1000 سال بعد تدوين و تلطيف گرديد.

 

6 مكتب: مشتركات:

- اعتقاد به وداها

- برهمنه ها

- اوپانيشادها

مهمترين مكاتب:

1-   سانكيه:

-        بر اساس ثنويت و بر ضد مكتب مونيسم است

-        مؤسس: كپيله

-        دو حقيقت در عالم: ماده و روح

ماده: 23 عنصر در سه حالت:

-          سبكي و سعادت سيتوه

-        ميل فعال يا شوق -راجه

-        ركود و جمود- تمس

سعادت: فقط از طريقه علم

2-   يوگه ـ جوكي

-        حكيم پتنجلي: كتاب او: راجه يوگه

-        روش منظوم ذهني

-        اعتقاد به الوهيت و وحدت ذات در جهان

-        روش: تنفس ـ استقامت جسم ـ تكرار اذكار ـ زير نظر‌ هادي و راهنما

-        داراي 8 قاعده

1-   ياما ـ اهيما ـ عدم آزار جانداران

2-   نياما ـ رعايت نظامات

3-   اسانه ـ نشستن 4 زانو

4-   پرانايامه: تنظيم تنفس

5-   پرتياهاره: ترك محسوسات

6-   دارنا ـ توجه كامل

7-   مراقبه و تفكر(ديانه)

8-   فنا و استغراق مطلق(سمادي)

هدف: حصول عجائب و غرايب نيست

مقصود: رهايي و نجات نفس از قيود هستي و بند‌هاي مادي است

 

3-   مكتب ويدانته:

-        يعني خاتمه ـ قسمت آخر وداها

-        توحيد فلسفي

-        وحدت وجود

-        آزاد فكر

-        بنياد‌گرا

-        شعور و استدراك بر صور ذهني سبقت دارد

قانون: عالم خارج و احساسات: وهم ـ فريبنده ـ غير حقيقي است

-        مورد قبول هندوان تيز‌بين و روشنفكر

-        مقالات (مولف: بادراينه): ويدانته سوتره: بسيار غامض و پيچيده

 

ويدانته

1-   شنكره: ضد ثنويت ـ وحدت وجود ـ تضاد بين ماده و عالم بر‌همان ـ تت توم اسي: همه تويي

2-   رامانوجه: ويشنوخداي حقيقي ـ ويشنو تجلي برهمان اتمن روي زمين ـ بت‌پرستي

3-   مدوه: قرن 13 ـ ثنويت ـ روح فردي جداي از عالم كلي و برهمن اتمن

***

عقايد عاميانه هندوئيزم

-        اخبار محلي

-        آنیميزم ـ فتيشيزم ـ شمنزيم ـ شيطان‌پرستي ـ حيوان‌پرستي

-        خداهاي محلي و كوچك

دين:

-        در سطح عوام

-        در سطح خواص ـ فلسفي ـ برهمنان

-        مذهب ساده بدوي ـ اصلاً هندويزم وجود ندارد

***

خدايان بزرگ سه گانه هندو ـ تويمورتي

-        برهما: خداي كل ـ خالق

-        شيوا: مرگ و هلاك

-        وشينو: زندگي و حافظ

خدايان: داراي زوجه و همسرهستند

1-   برهما: 6 معبود مخصوص ـ رب الارباب ـ خداي خدايان ـ چهار سرـ سوار برمرغابي سفيد

2-   شيوا: رب‌اكبر ـ قهار ـ جبار ـ موجب عذاب و بيماري و... منبع شرور نيست ـ موجب تبرك و فرخندگي ـ ينگه و يوني(پرستنده صورتهاي بالا) مبدأ قوه تناسلي و توالد

ظاهر: رقص روي جسد شيطان ـ چهار دست برهوا ـ چشم سوم بر پيشاني

***

همراهان و همسران شيوا: داراي نامهاي متفاوت در جاهاي مختلف هند

خداي مادينه: خصم شياطين

گاهي حامي دزدان و راهزنان است و...

*

آئين شكتي: پرستش زوجات شيوا

-        دست راست: فلسفي و نظري

-        دست چپ: بدوي و گمراه كننده ـ شيطان پرستي

5 حرام هندوها در نزد آنان مباح است:

- شراب ـ ماريا

- گوشت ـ مانا

- ماهي ـ ماتسيا

- حبوبات برشته ـ مودرا

- مواقعه ـ ميتوفا

***

3- ويشنو: خداي محافظ كل: مظهر خداي آفتاب ـ مكرر روي زمين هبوط كرده(راما ـ كريشنا)

زوجه او: لكشمي: رب النوع سعادت و زيبايي

تجليات ويشنو:

-        10 تجلي ـ 9 بار ظاهر شده ـ یکی هنوز مانده: در غيبت است: (شمشيري از آتش، بر پشت اسب سفيد سوار)

-        يكبار به صورت بودا

-        تجليات: اوتاره‌ها

-        افسانه‌هاي رامايانه ـ راماوسيتا

-        از تجليات او: كريشنا:

-        جواني سرخوش و طربناك: مورد پرستش زنان هندو

-        با صدها زن مزاوجت كرده

-        مانند پرستش خداي اناث شكني

-        عشق پاك خالي از شهوات

معتقدات عوام:

-        330 ميليون خداي هندو

-        زيارت مكانهاي مقدس ـ رودگنگ: مادر

-        سفر دور رودخانه‌ها

-        الله آباد ـ تقاطع رود گنگ و جمناو سرسوتي ـ چند سال يك‌بار در مراسم - ملا

-        شهر مقدس بنارس

***

تأكيد گاندي

حرمت گاو: نقطه مركزي مذهب هندو

***

برهمنان مقدس:

-        به نام گورو ـ معلم ـ مقام الوهيت

-        عصر معاصر: كمرنگ شده

-        سادوها ـ سيناسي‌ها: مرتاضان مقدس: بسيار مقدس

مقصد همه از منزويان درون كوهها و گدايان: آزادي روح علوي از قبضه جسد سفلي

***

اوضاع كنوني

تأثيرات ديگران:

1-   تأثير اديان و علوم غربي:

-        هندويزم: خرافي

-        آزاد انديشي در حدود هندويزم

-        مخالفت با اسلام به دليل ذبح گاو

الف) برهموسمج:

-        مشتركات اديان: ايمان به خداي متعال

-        هرگونه شرك ممنوع

-        بت پرستي ممنوع

-        شروع 1828

-        تناسخ ـ كرمه وجود ندارد

-        قرباني ممنوع

-        رسم عبادت دسته جمعي را شروع كرد

-        خود سه فرقه شدند

ب) آريا سمج:

- رجعت به وداها

- غرور ملي و عاطفه وطني

- منكر شرك و بت پرستي شدند

- دوري از تعصب و روشهاي صنفي

- دو فرقه(آزاد، محافظه‌كار)

ج) طرفداران راماكريشنا:

- طرفدار مدارا ـ مسامحه ـ مساهله

- راهبي هندو كه ديگر مذاهب را امتحان كرد

- خداي واحد در مظاهر مختلف ظهور كرده

- مجدد آئين ودانتیزم قديمی

د) جنبش لامذهبي

ماترياليزم: (جواهر لعل نهرو)

***

2- اصلاحات اجتماعي:

الف) صنفها ـ طبقات: درهم شكسته شده

طبقه سافل:

-        پاكها: سودره‌ها

-        نجسها: كارهاي پست را به عهه دارند

گاندي:

-        بگذاريد حرفه و شغل توارثی ‌باشد

-        ولی نجس داشتن مردم را كنار بگذاريد

1948: رسم نجاست باطل شد

تمايز صنفها: ديگر قابل اجرا نيست ـ در شهرها همه طبقات با هم نشست و بر خواست مي كنند

***

ازدواج خردسالان

قرنها قبل از رسيدن به سن بلوغ متداول بوده

1930 باطل و ممنوع گرديد. 14 18 سال تعيين گرديد

***

3- تغييرات سياسي:

سه عامل مهم

-        لياقت مردم هند جهت استقلال

-        گاندي و ارشادات و مجاهدات او با انگليس

-        اختلاف عميق مسلمانان و هندوها

1947 پاكستان مستقل شد

نيكبختي:

-        نه در درون غار ها و كنج انزوا

-        بلكه در جامعه وسيع اجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ۸۷/۱۱/۰۹ساعت ۹ قبل از ظهر  توسط مر تضی سلیمانیه  |